Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng nhiệm vụ 2015-2016

Thứ tư - 16/09/2015 06:58
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LONG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:...../BC-THCS LS Thạch Long, ngày 07 tháng 9 năm 2015
 
DỰ THẢO
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015,
phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016
 

PHẦN THỨ NHẤT:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
I. Quy mô trường, lớp, đội ngũ giáo viên, học sinh
* Thuận lợi:
- Trường có 20 lớp với tổng số học sinh: 647 em, nữ: 303 em
 Khối 6:    5 lớp: 176 em                    Khối 8:        5 lớp:  162 em
 Khối 7:    5 lớp: 184 em                    Khối 9:        5 lớp:  125  em
- Số cán bộ giáo viên: 54 người trong đó số Đảng viên: 40 người. Có trình độ Thạc sĩ: 01; Đại học: 43; Cao đẳng: 06 ; TC: 04.
- Cơ sở vật chất: Đủ phòng học một ca; số phòng làm việc của Hội đồng và các phòng chức năng cũng như trang thiết bị cho dạy học đảm bảo tốt.
- Đặc biệt trường đóng trên một địa phương có phong trào xã hội hoá giáo dục cao, được sự quan tâm chu đáo của cán bộ địa phương hai xã: Thạch Long và Thạch Sơn.
* Khó khăn:
- Nợ xây dựng còn nhiều 500.000.000đ (Chưa kể nhà Hiệu bộ)
- Nội thất của nhà Hiệu bộ chưa có.
- Phải cải tạo một số phòng để làm phòng học và làm phòng thực hành.
- Thiếu nhà xe, nhà vệ sinh giáo viên và nhà bảo vệ.
- Lát thêm 3.200m2 sân phần diện tích mới mở rộng.
- Một số học sinh thuộc con em vùng giáo dân, sự quan tâm của bố mẹ còn hạn chế (bố mẹ đi làm xa nhà) nên ảnh hưởng đến việc học tập ở nhà cũng như ở trường. Một số học sinh sau khi tốt nghiệp THCS (HS giáo dân) không tham gia dự thi vào THPT mà đi lao động ở Thái Lan, một số còn lại không tham gia ôn thi mà vẫn dự thi vào lớp 10 THPT ( số nộp đơn dự thi vào THPT 100/120 em , tỉ lệ: 83,3%). Vẫn còn có học sinh bỏ học.
- Công trình vệ sinh và nước sạch còn thiếu.
II. Kết quả công tác chỉ đạo dạy và học
1. Kết quả các hoạt động giáo dục:
1.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
a. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng đến các nhà trường. Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học; chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch và chương trình dạy học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
b. Đầu năm học 2014-2015 trường làm tốt công tác biên chế tổ ( trường lập thành 4 tổ: Tổ Toán, Lý, Công nghệ, Tin học; Tổ Sinh, Hóa, Địa, Thể, Anh; Tổ Văn, Sử, GDCD, AM, MT; Tổ Văn phòng). Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, phân công nhiệm vụ từ Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, GV, NV một cách cụ thể trên cơ sở năng lực, chuyên môn, sức khỏe, điều kiện gia đình để tạo thuận lợi cho mọi người hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả cao nhất việc thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị, đồng thời tạo điều kiện để mọi người tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các lớp học tại chức để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
c. Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học cụ thể theo kỳ 35 tuần (kỳ I: 18 tuần; kỳ II: 17 tuần), tháng và tuần. Cuối tháng, kỳ trường tổ chức sơ kết kiểm tra lại việc thực hiện kế hoạch để có phương án điều chỉnh sao cho thực hiện nhiệm vụ năm học đúng thời gian quy định của Bộ. Cụ thể: Quản lý tốt việc thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy, xây dựng được kỷ cương, nề nếp trong dạy học, trong kiểm tra đánh giá, thi cử đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quyết định 2942/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,  nối mạng Internet, sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch hàng tháng, từng học kỳ, từng năm học. Thực hiện tốt đánh giá CBQL, GV theo chuẩn hiện hành.
d. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng giáo dục về việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thông tư số 29,30 của Bộ GD&ĐT về đánh giá CBQL,GV theo chuẩn…Công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ được xem là nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục. 
Đánh giá xếp loại cuối năm học:
- Xếp loại Công chức, viên chức:
  + HTXSNV: 18 (tỉ lệ: 33,4%)
  + HTTNV: 29 ( tỉ lệ: 53,6%
  + HTNV nhưng còn hạn chế về năng lực: 01 ( tỉ lệ: 1,8%)
  + Không HTNV: 06 ( tỉ lệ: 11,2%)
- Xếp loại CB,GV theo chuẩn nghề nghiệp:
+ Đạt chuẩn: Loại XS: 14 (29,8%); Khá: 26(55,3%); TB: 01(2,1%)
+ Chưa đạt chuẩn: Loại Kém: 06(12,8)
        - Xếp loại CB,GV,NV theo chỉ thị 40:
         Loại Tốt: 18; Loại Khá: 29; Loại TB: 01 ; Loại Yếu: 06
          - Kết quả viết SKKN: 03
1.2. Thực hiện các hoạt động dạy học
a. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đại trà.
Đầu năm học nhà trường đã tiến hành khảo sát phân loại đối tượng học sinh và bố trí giáo viên dạy trong điều kiện thực tế nhà trường, bố trí học thêm, bố trí dạy các lớp tình thương, kết hợp với hội khuyến học nhằm đẩy mạnh việc học và làm bài tập ở nhà. Kết quả thu được:

LỚP Tổng số HS Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 176 166 94.32 9 5.11 1 0.57   0.00 24 13.64 88 50.00 62 35.23 2 1.14 0 0.00
7 184 166 90.22 18 9.78 0 0.00 0 0.00 27 14.67 91 49.46 65 35.33 1 0.54 0 0.00
8 162 135 83.33 25 15.43 2 1.23 0 0.00 18 11.11 92 56.79 49 30.25 3 1.85 0 0.00
9 125 91 72.80 26 20.80 8 6.40 0 0.00 13 10.40 51 40.80 56 44.80 5 4.00 0 0.00
  647 558 86.24 78 12.06 11 1.70 0 0.00 82 12.67 322 49.77 232 35.86 11 1.70 0 0.00
 
TN THCS năm học 2014-2015: 120/125 em (96%); Số tham gia dự thi vào THPT: 99/120 em (82,5%); Điểm bình quân: 5,634
Xếp thứ 73 của Tỉnh ( Điểm môn Văn: 5,503 xếp thứ 88 của Tỉnh; Điểm Địa lý: 5,924 xếp thứ 96 của Tỉnh; Điểm môn Toán 5,620 xếp thứ 53 của Tỉnh)
Xếp thứ 7 của Huyện ( Điểm môn Văn: xếp thứ 10 của Huyện; Điểm Địa lý: xếp thứ 13 của Huyện; Điểm môn Toán xếp thứ 6 của Huyện)
Số đậu vào THPT: 88/99 em ( 89%)
b. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Đầu năm học trường đã tổ chức dạy bồi dưỡng từ khối 6 đến khối 9 các đội tuyển Toán, Văn, Anh; riêng khối 9 từ cuối học kỳ của năm học trước trường đã tổ chức chọn các đội tuyển Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa, Giải toán trên MTCT kết quả trường đã tham gia thi HSG đủ các môn mà Phòng tổ chức.
- Số học sinh giỏi đạt cấp Huyện:
+ Các môn văn hóa: 32 giải
+ TDTT: 09 giải ( Nhất bóng chuyền nữ; nhất bóng đá nam)
- HSG Tỉnh: 02 em
1.3. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
 a. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Trường đã tích hợp một số nội dung giáo dục hướng nghiệp sang HĐGDNGLL với thời lượng cho các lớp 9 là 9 tiết/năm học với các chủ điểm, chủ đề cho từng lớp nhằm phân luồng cho HS sau khi TN THCS. Số HS không đậu vào THPT đã tham gia học ở các trường nghề và Trung tâm GDTX.
b. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Tổ chức học 02 tháng một buổi với thời lượng 4 tiết. Tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn Giáo dục công dân ở chủ đề về đạo đức và pháp luật; đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc thực hiện ở lớp 9, và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
c. Thực hiện dạy học tự chọn: Trường tổ chức dạy tự chọn Tin học cho học sinh các lớp 6,7 và lớp 8A. Chuyên đề tự chọn cho các lớp 8B,C,D,E; 9A,B,C,D,E.
Tổ chức bồi dưỡng cho HS tham gia dự thi Tin học trẻ không chuyên: Đã có 01 HS tham dự đạt giải nhì.
d. Triển khai tích hợp giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm
- Dạy lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường cho học sinh; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CB, GV và học sinh về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác giáo dục MT, bảo vệ TN và đa dạng sinh học; đa dạng hóa các hình thức dạy học;  
- Triển khai dạy học tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đã tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở, Phòng về ngày “Nước thế giới”, tuyên truyền chống biến đổi khí hậu.
e. Công tác giáo dục thể chất và y tế trường học
 - Công tác giáo dục thể chất: Trường đã chú trọng đầu tư CSVC nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho HS. Hàng năm trường có số HS tham gia Hội khỏe phù đổng đông với đủ các môn.
-  Công tác y tế, vệ sinh trường học: Kết hợp với Đội TNTPHCM và GVCN công tác y tế, vệ sinh trường học luôn luôn được chú trọng, trường luôn luôn sạch, số HS tham gia BHYT đạt 97%.
g. Công tác Thanh thiếu niên, Chữ thập đỏ trường học: Trường có truyền thống về công tác Thanh thiếu niên, CTĐ. Năm học 2014-2015 trường đã quyên góp ủng hộ giáo viên và HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền: 22.250.000đ
2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
2.1. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới. Quản lý tốt việc thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy, xây dựng được kỷ cương, nền nếp trong dạy học, trong kiểm tra đánh giá, thi cử đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quyết định 2942/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Học thêm 3 buổi (Toán, Văn, Anh)/tuần được Phòng GD Thạch Hà cấp phép. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ( sử dụng các phần mềm quản lý tổ chức cán bộ; phần mềm làm phổ cập; phần mềm TKB, phần mềm Smas; kết nối trường học, phần mềm kế toán và các phần mềm dạy học. Trường đã xây dựng được website riêng. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học, tháng, tuần và triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc đánh giá CBQL, GV theo chuẩn hiện hành.
2.2. Đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra:
Kết quả:  Thanh tra toàn diện: 22/44 (Tốt: 03; Khá: 19)
                Thanh tra chuyên đề: 44/44 (Tốt 08; Khá 36)
Xây dựng và lưu trữ hồ sơ ( thông qua xây dựng hồ sơ KĐCLGD, công tác cải cách hành chính; kiểm tra, tư vấn việc soạn bài của giáo viên trên tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; kiểm tra giáo án dạy ôn tập; kiểm tra, tư vấn về công tác quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường học, công tác xây dựng trường đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, sân chơi, bãi tập...
2.3.  Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh: Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đã trở thành nội dung chính thức, thường xuyên trong trường. Tham gia cuộc thi tìm hiểu ”Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thông qua các buổi chào cờ trường đã tiến hành phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước...
2.4. Thực hiên công khai chất lượng; quản lý thu - chi tài chính:
- Chỉ đạo nghiêm túc và có hiệu quả việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2010 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh.
- Quản lý tốt công tác thu chi tài chính theo đúng văn bản hướng dẫn 1702 của liên ngành Sở GD&ĐT và Sở Tài chính, dưới sự giám sát của Hội đồng nhân xã và ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ trường học, công khai minh bạch các khoản thu chi tại văn phòng và các cuộc họp tổng kết năm học.
2.5. Công tác thi đua khen thưởng:
Vào đầu năm học trường đã tiến hành cho mỗi cá nhân, tập thể từ tổ đến trường đăng ký thi đua của năm học từ đó xây dựng kế hoạch để phấn đấu, làm căn cứ cho việc xét thi đua vào cuối kỳ, cuối năm học.
III. Phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục
Đầu năm học đã phân công cán bộ, GV, NV tham gia công tác điều tra phổ cập, nhập dữ liệu đầy đủ; phối hợp tốt các tổ chức trong nhà trường và các tổ chức ở địa phương động viên học sinh bỏ học trở lại trường; trường đã tổ chức dạy các lớp tình thương nhằm giúp cho những HS học yếu, có hoàn cảnh khó khăn học tốt hơn.
Kết quả phổ cập THCS tiếp tục được giữ vững và duy trì vững chắc, phổ cập bậc TrH có nhiều chuyển biến tích cực.
Kết luận: Phổ cập giáo dục xã Thạch Long: Đạt
              Phổ cập giáo dục xã Thạch Sơn: Đạt
2. Xây dựng CSVC, trường đạt chuẩn quốc gia
Đầu năm học trường đã tổ chức họp với lãnh đạo địa phương 2 xã Thạch Long, Thạch Sơn cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh bàn về việc xây dựng CSVC nhà trường sau 10 năm đạt chuẩn Quốc gia ( 2003-2004):
- Xây dựng nhà Hiệu bộ 2 tầng ( mỗi tầng 9 gian) để đủ các phòng làm việc cho CB,GV,NV.
- Xây dựng các công trình phụ trợ: Làm thêm 3.400m2 sân; 26 bồn hoa mới; sửa chữa 50 bồn hoa cũ; xây nhà bảo vệ; nhà xe GV; giếng nước; các công trình vệ sinh; cải tạo một số phòng để làm phòng học, phòng chức năng…
Vào cuối năm học được UBND Huyện và Phòng KT Hạ tầng chấp thuận cho trường THCS Long Sơn xây dựng mới và cải tạo một số công trình để trường đạt được CSVC tối thiểu đảm bảo trường chuẩn Quốc gia.
Năm học 2014-2015 trường đã tổ chức huy động nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh vào việc xây dựng CSVC: 850.000.000đ
3. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Trường đã cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn công tác KĐCLGD của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT của Phòng GD&ĐT và tổ chức học tập, quán triệt công tác tự đánh giá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện tự đánh giá nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, đúng tiến độ kịp thời. Việc thu thập minh chứng đã góp phần thuận lợp hơn trong việc xây dựng hồ sơ trường chuẩn quốc gia.
IV. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
1. Thực hiện tốt chỉ thị 03/CT-TƯ của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh             
Trên cơ sở chỉ đạo của ngành và tình hình của các địa phương, trường đã xây dựng kế hoạch “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những nhiệm vụ cụ thể; gắn triển khai thực hiện cuộc vận động với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện các phong trào thi đua mà trọng tâm là “thi đua dạy tốt, học tốt” gắn với chủ đề “ Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
2. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Trong năm học, có 04 người tham gia học lớp đối tượng Đảng; 05 người đang học Đại học tại chức; có 03 SKKN đạt cấp huyện.  
Tuy vậy, công tác tự học, tự bồi dưỡng vẫn chưa đồng đều, ý thức tích lũy chuyên môn chưa cao; soạn, giảng chưa đáp ứng với yêu cầu của người học.
3. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiếp tục được nhà trường quan tâm thực hiện, trường lớp ngày càng đẹp hơn, xanh hơn và sạch hơn; hệ thống phòng học được trang trí thân thiện, đảm bảo vai trò không chỉ làm đẹp cho phòng học mà còn tạo ra môi trường học tập tốt cho học sinh. 
4.  Công tác khác: 
4.1. Công tác xã hội hoá giáo dục: Nhà trường làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền để chính quyền các địa phương vận động các tổ chức, đoàn thể, nhân dân cùng tham gia và có trách nhiệm trong công tác giáo dục; tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng về công tác giáo dục, nhất là chính sách về tài chính, triển khai điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ GD&ĐT vận động cha mẹ học sinh có những hoạt động tích cực trong việc đóng góp xây dựng cơ sở vật chất và giáo dục đạo đức của con em mình. Phối hợp với hội cha mẹ học sinh và các đoàn thể xã hội để động viên số học sinh bỏ học trở lại trường.
4.2. Tham gia chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới:
Trường cùng với địa phương xã Thạch Long làm tốt các tiêu chí 5 (CSVC trường học) và tiêu chí 14 (giáo dục) trong các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới để cùng với xã Thạch Long về đích NTM vào cuối năm 2014.
 
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được:  Năm học 2014-2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ:
- Triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Thực hiện nghiêm túc tinh thần các Nghị quyết của Đảng, nhà nước về giáo dục như: NQ05 của Tỉnh uỷ, NQ20 của Hội đồng nhân dân tỉnh, QĐ 2286 của UBND tỉnh, các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện.
- Có 03 SKKN đạt cấp huyện
- Chất lượng đại trà: Tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 96 %; Thi tuyển sinh vào THPT xếp thứ 73 toàn tỉnh; xếp thứ 7 toàn huyện.
- Chất lượng mũi nhọn: Có 32 giải cấp huyện; 02 HSG tỉnh.
2. Những tồn tại, hạn chế:
- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Công tác cải cách hành chính chuyển biến còn chậm.
- Triển khai việc dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh hiệu quả chưa cao. Tổ chức đăng kí dạy học theo chủ đề triển khai còn chậm.
- Chưa tham gia cuộc thi sáng tạo Khoa học, Kỹ thuật.
- Tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học còn chậm.
- Vẫn còn có giáo viên vi phạm CSDSKHHGD: Lê Thị Huệ; Bùi Thị Huyền; Nguyễn Thị Vân Giang.
- Chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà chưa tương xứng với tiềm năng nhà trường.
- Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn chất lượng chưa cao.
- Vẫn còn có HS bỏ học.
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2015 -2016
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          1. Tình hình của địa phương:
Hai xã Thạch Long và Thạch Sơn là địa phương có truyền thống hiếu học, có phong trào XHH giáo dục, được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể.
Là địa phương có học sinh giáo dân trên 50% có bố mẹ đi làm ăn ở Thái Lan hoặc Miền Nam nên việc quan tâm học hành của con em có phần hạn chế. Có nhiều gia đình bố mẹ vắng nhà con ở nhà với ông bà hoặc người thân.
          2. Thực trạng của nhà trường.
a. Thuận lợi:
- Trường có 20 lớp với tổng số học sinh: 671 em, nữ: 302 em
 Khối 6:    5 lớp: 161 em                    Khối 8:    5 lớp: 180  em
 Khối 7:    6 lớp: 172  em                   Khối 9:    4 lớp: 158  em
- Số cán bộ giáo viên: 50 người trong đó số Đảng viên: 40 người. Có trình độ Đại học: 40; Cao đẳng: 06 ; TC: 04
- Cơ sở vật chất: Đủ phòng học một ca; số phòng làm việc của Hội đồng và các phòng chức năng cũng như trang thiết bị cho dạy học đảm bảo tốt.
b. Khó khăn:
- Nợ xây dựng còn nhiều 2.200.000.000đ (chưa kể nhà Hiệu bộ).
- Thiếu nội thất ở các phòng làm việc của nhà Hiệu bộ; thiếu các công trình vệ sinh,  hệ thống nước sạch.
- Một số phòng học cấp 4: 07 phòng xuống cấp ảnh hưởng đến việc cải tạo các phòng chức năng.
B. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
1. Chất lượng giáo dục:
a. Về học sinh:
- Tốt nghiệp THCS trên 97%;
- Học sinh giỏi khối 9: Xếp thứ 4 huyện
- Tuyển sinh vào lớp 10 xếp thứ 60 của tỉnh; xếp thứ 5 của huyện.
* Đạo đức: Tốt: 87%; Khá: 12%; TB: 01%
* Văn hóa: Giỏi: 13%; Khá: 50%; TB: 36%; Yếu: 01%
- Lớp TTXS: 05 lớp; lớp tiên tiến: 10 lớp
b. Về giáo viên:
- LĐTT: 40 người
- CSTĐ cấp tỉnh: 01 người
- CSTĐCS: 03 người
- Bằng khen của UBND tỉnh: 02 người
- Giấy khen của UBND Huyện: 09 người
- GVG Huyện: 14 người
- GVCN giỏi Huyện: 03 người
2. Phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3
3. Xây dựng trường chuẩn quốc gia
4. Danh hiệu tập thể:
Trường đạt danh hiệu: TTLĐTTXS
Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc
Tổ TTXS: 02; Tổ Tiên tiến: 02
Đoàn - Đội: Xuất sắc
C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Chủ đề năm học: “Năm học triển khai mô hình trường học mới Việt Nam và xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, Thân thiện”.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của ngành; triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2.2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2.3. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
2.4. Đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
2.5. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
2.6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo...
D. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền kỷ cương hành chính:
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề 2015: Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Mỗi CBGVNV đăng ký sửa chữa những tồn tại, sai lầm, khuyết điểm: Về chính trị, tư tưởng, kiến thức chuyên môn; kỹ năng sư phạm; ý thức tổ chức, hạn chế trong việc soạn giảng …
- Các tổ phát huy vai trò phê và tự phê của tập thể và cá nhân đối với mọi thành viên nhằm phát huy mặt mạnh và khắc phục những tồn tại yếu kém. Xây dựng và nhân rộng tập thể cá nhân điển hình.
2. Cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Động viên và tạo điều kiện cho CBCCVC trong đơn vị đăng ký nội dung tự học, nguồn tài liệu, sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, đồng nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế còn yếu của cá nhân, tập thể; tích lũy chuyên môn đưa dạy học, giáo dục đạt hiệu quả cao.
Nâng cao chất lượng chuyên đề, viết SKKN, làm đồ dùng dạy học, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn giảng giúp học sinh hiểu bài, dạy học sát đối tượng để học sinh tự tin trong học tập, khắc phục tình trạng học không hiểu dẫn tới lười học, bỏ học.
3. Xây dựng trường học thân thiện:
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh luôn luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường, trường luôn “Xanh - sạch - đẹp”.
Xây dựng tốt các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường.
Đẩy mạnh công tác giáo dục KNS cho học sinh từ các việc làm thường ngày ở trường: Sinh hoạt tập thể, HĐNGLL, trong các tiết học đến các hoạt động trải nghiệm, hoạt động xã hội…nhất là giáo dục đạo đức, lối sống về “Uống nước nhớ nguồn”; công tác từ thiện nhân đạo,…
Nhận chăm sóc nhà bia tượng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thạch Long, đưa các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vào nhà trường.
II. Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
a. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
 Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh với khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần). Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.
Tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Căn cứ thực tiễn của nhà trường để xây dựng chương trình dạy học cho phù hợp.
Tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn vào các buổi chiểu thứ 2 tuần 2 và tuần 3 hàng tháng.
Phấn đấu mỗi tổ nhóm chuyên môn có ít nhất 2 chủ đề/học kỳ để sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn thông qua diễn đàn “Trường học kết nối”.
b.Tổ chức dạy học thí điểm ngoại ngữ (môn tiếng Anh) cho HS lớp 6A
c.Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông...
d. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới bắt đầu từ ngày 24/8/2015 nhằm giúp học sinh lớp 6 làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt trong nhà trường.
e. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
 a. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.
b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Coi trọng nhiệm vụ, hướng dẫn và kiểm tra học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Tham gia tốt các cuộc thi do ngành phát động.
c. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
 - Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong thi, kiểm tra. Dành thời gian cho việc trả bài kiểm tra nhằm đánh giá những sai sót của học sinh trong việc làm bài giúp các em không sai lầm tiếp trong việc làm bài kiểm tra.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
- Chú trọng việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Tăng cường câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
d. Tham gia tốt các cuộc thi:
* Các cuộc thi của học sinh:
- Thi học sinh giỏi
+ Ngày 10/9/2015: Thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 9
+ Ngày 24/09/2015 (Thứ 5): Thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh
+ Ngày 25/09/2015 (Thứ 6): Thi môn “Giải toán trên máy tính cầm tay”.
+ Ngày 14, 15/4/2016, thi Học sinh giỏi lớp 8 (3 môn: Toán, Ngữ văn, Anh văn), tại trường THCS Phan Huy Chú;
+ Thi IOE: Học sinh các khối 6,7,8,9 đều tham (các đội tuyển chọn từ các lớp 6A,7A,8A,9A)
+ Tham gia đầy đủ các môn thi HKPĐ cấp Huyện.
* Một số cuộc thi khác:
- Thi “Tin học trẻ” thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Tỉnh Đoàn, dự kiến thi cấp huyện vào cuối tháng 4/2016.
+ Thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học;
+ Phát động cuộc thi “Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.
+ Thi STKT cấp tỉnh  theo hướng dẫn của Ban tổ chức hội thi cuộc thi cấp tỉnh;
- Thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.
* Các cuộc thi của giáo viên:
- Đăng ký dự thi GVDG cấp huyện:  14 người
- Đăng ký dự thi GVCN giỏi cấp huyện: 03 người
3. Công tác phổ cập
Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Thực hiện tốt việc quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC. Phối hợp với các xã hoàn thành hồ sơ tiêu chí 14 (Giáo dục).
Huy động mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.
Phối hợp tốt với các trường TH và MN xã Thạch Long và Thạch Sơn trong công tác điều tra xử lý số liệu hoàn thành tháng 9/2015.
 4. Công tác kiểm định:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBGVNV trong công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác thu thập các thông tin, minh chứng, sắp xếp hồ sơ khoa học theo hướng dẫn của ngành thuận tiện trong việc sử dụng thường ngày trong các lĩnh vực.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục: Cấp độ 3. 
5. Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh. Giáo dục bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng. An toàn giao thông, phòng chống tai tệ nạn xã hội trong học sinh.
Phối hợp tốt môi trường giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội giúp học sinh chăm ngoan, học giỏi, chấm dứt hiện tượng học sinh bỏ học.
Phát huy vai trò của Đoàn đội và GVCN, huy động mọi thành viên trong nhà trường vào công tác giáo dục đạo đức, nề nếp cho học sinh để các em thực sự chăm và ngoan.
6. Công tác Đoàn đội:
Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của BGH kết hợp với các GVCN đưa công tác đoàn đội, công tác thanh thiếu niên, chữ thập đỏ hoạt động có chất lượng; chú trọng công tác nề nếp ngay từ đầu tháng 8 nhằm đưa hoạt động công tác đội có chất lượng, phục vụ có hiệu quả cho việc dạy và học.
Phối hợp đồng bộ các hoạt động tập thể, HĐNGLL, hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các hoạt động có chủ đề nhằm tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh qua đó giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, chung sống, giá trị sống...
7. Công tác BHYT
Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho CBGVNV và học sinh đến tận phụ huynh về công tác tham gia BHYT học sinh.
Phấn đấu 100% học sinh toàn trường có BHYT. Thanh quyết toán BHYT kịp thời.
Nhà trường đầu tư tủ thuốc, giường bệnh nhằm giúp cho việc khám và sơ cứu ban đầu khi học sinh bị tai nạn, ốm đau học đường. Bố trí mọi phương tiện đưa học sinh lên tuyến điều trị cấp huyện khi học sinh đau ốm, tai nạn trong giờ học.
Có đầy đủ hồ sơ khám và theo dõi sức khỏe của học sinh. Kết hợp với trạm y tế xã Thạch Long để tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, tư vấn nâng cao nhận thức để phòng tránh sự lây lan của các dịch bệnh. Tiêm phòng vacxin do ngành y tế phát động.
III. Cơ sở vật chất:
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục:
Cuối năm học 2014-2015 trường tiến hành kiểm tra đánh giá lại CSVC và trang thiết bị giáo dục nhằm đưa ra nhu cầu tối thiểu cần có cho năm học tới. Từ đó xây dựng kế hoạch về xây dựng, tu sửa, mua sắm CSVC và trang thiết bị giáo dục để phục vụ cho năm học tới. Tổ chức họp giữa lãnh đạo địa phương hai xã Thạch Long và Thạch Sơn cùng với ban thường trực hội phụ huynh, lãnh đạo nhà trường nhằm quyết toán các khoản thu chi từ phụ huynh học sinh của năm học 2014-2015 và thống nhất kế hoạch xây dựng, phương án mua sắm trang thiết bị dạy học từ đó dự kiến mức huy động đóng góp từ phụ huynh và nguồn ngân sách địa phương nhằm phục vụ cho năm học 2015-2016.
Xây dựng và quy hoạch lại các phòng học, phòng chức năng sau khi đưa nhà hiệu bộ vào sử dụng. Đẩy mạnh tiến độ làm nhà bảo vệ, nhà xe, sân chơi và các công trình phụ trợ khác. Lắp đặt lại hệ thống Internet đưa phòng máy và các phòng làm việc ở nhà hiệu bộ vào hoạt động bình thường. Bố trí tất cả các phòng làm việc của nhà hiệu bộ đều có máy vi tính, kết nối Internet. Tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học. Sử dụng triệt để các phần mềm làm TKB; phổ cập; kế toán; công tác quản lý cán bộ; Smas; kết nối trường học; ...
Hoàn thành các hạng mục xây dựng để đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn sau 10 năm kể từ năm học 2003-2004 đến nay vào tháng 10/2015
2. Quản lý tài chính và tài sản:
Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách trên cấp. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường.
Quản lý, sử dụng các khoản từ XHH giáo dục theo đúng quy trình của nhà nước. Các khoản thu từ gia đình phụ huynh học sinh theo công văn 1702 Liên Sở giáo dục đào tạo và Sở tài chính Hà Tĩnh được công khai minh bạch, quyết toán rõ ràng đúng theo quy trình của tài chính nhà nước.
IV. Đổi mới công tác quản lý
1. Nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác quản lý:
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, giải pháp trong quản lý và đổi mới giáo dục. Thực hiện đầy đủ, kịp thời đối với chính sách ưu đãi của nhà nước đối với cán bộ giáo viên học sinh.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Ban hành các văn bản hành chính đúng trình tự và thủ tục, thể thức, hành vi, hành chính đúng mực, điều hành các hoạt động bài bản. Các quyết định được thực hiện nghiêm túc.
Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tốt ba công khai.
Xây dựng chương trình và kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường; tăng cường kỷ cương đối với học sinh từ nền nếp; đối với giáo viên từ việc soạn giảng.
Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh trong việc quản lý con em về việc học bài ở nhà.
2. Xây dựng đội ngũ:
Quán triệt trong đội ngũ CBGVNV các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục để mỗi CBGVNV có nhận thức đúng và hành động thiết thực các hoạt động đổi mới của ngành.
Hàng năm đánh giá giáo viên theo đúng chuẩn nghề nghiệp góp phần thiết thực trong việc tự đánh giá bản thân giúp mọi người có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
Tạo mọi điều kiện để 03 đồng chí học xong ĐH; 04 đồng chí đang học đối tượng Đảng kết nạp vào Đảng CSVN.  
3. Công tác thi đua, khen thưởng:
Ngay từ đầu năm học các cá nhân, tập thể đăng ký thi đua và xây dựng kế hoạch phấn đấu. Nhà trường xây dựng kế hoạch và phát động thi đua mỗi năm 2 đợt, tổ chức đôn đốc việc thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu đăng ký.
Cuối năm, cuối kỳ tổ chức họp đánh giá phân loại trên cơ sở bản đăng ký của tập thể cá nhân đầu năm học.
4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo:
Thường xuyên kiểm tra các thông tin qua hộp thư điện tử để nắm bắt các văn bản chỉ đạo của Ngành kịp thời, đồng thời báo cáo và lưu văn bản đúng quy định.
Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản của nhà trường năm học 2015-2016; các tổ chuyên môn, văn phòng cần cụ thể hoá thành chỉ tiêu, biện pháp của tổ mình để tổ chức thực hiện; góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD Thạch Hà;
- Lưu VP.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
   Trần Quốc Danh
 

Tác giả bài viết: Trần Quốc Danh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây